סגור X
לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה | לפרטים נוספים
סגור X

תקנון חנות אתר בזק סטור של חברת בזק

כללי 

1.באתר האינטרנט של בזק (להלן: "האתר") קיימת חנות אתר בזקסטור בה אתה מוזמן לרכוש מוצרים ושירותים מבזק (להלן-"חנות האתר"). המכירה היא ליחידים ואינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (מכירה לצד שלישי). 

 

2.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועל כל רכישה שייעשו על ידך בחנות האתר ובאמצעותו, ויהוו את הבסיס המשפטי לעסקה בינך לבין בזק. לכן, עליך לקרוא בעיון תקנון זה במלואו. כן יחולו תנאי השימוש באתר האינטרנט של החברה המופיע בקישור https://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/internet_terms_of_use_website.pdf וכן תחול למדיניות הפרטיות כמפורט בקישור https://www.bezeq.co.il/media/PDF/serviceandsupport/private.pdf

 

3.גלישה בחנות האתר או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בחנות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אתה לא מסכים לתנאי מתנאיו אתה מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות האתר.

 

4.האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

העסקה באמצעות חנות האתר


5.בזק מאפשרת לך לרכוש מגוון מוצרים ושירותים באמצעות חנות האתר בכפוף למלאי זמין.

 

6.ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה.

 

7.ניתן לשלם עבור הרכישה בכרטיס אשראי בנקאי, או באמצעות חשבון בזק ללקוחות הקיימים של חברת בזק המשלמים באמצעות הוראת קבע אשראית/ בנקאית. בזק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו ולהתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים והכל לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מראש.

 

8.עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מוצר". דף מוצר זה כולל את תיאור המוצר או השירות , את מחירו וכן את תנאי התשלום לרבות שיעורי הריבית שלו , (במידה ומוצע במסלול תשלומים נושא ריבית). יצויין כי במסגרת תהליך הרכישה באתר , שיעורי הריבית של המוצרים ( במידה ומוצעים במסלול תשלומים נושא ריבית ) בהם מעוניין הלקוח , מפורטים באמצעות הפנייה לתנאי השמוש,  גם בנספח א' לתקנון , וכן, מפורטים תנאי העסקה באשראי (בבחירת מסלול תשלומים נושא ריבית) המהווה נספח ב' לתקנון זה. בזק רשאית לעדכן את מחירי המוצר/שירות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

9.כל הסכומים והמחירים המוצגים בחנות האתר כוללים מע"מ, זאת במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

 

10.לביצוע הזמנה אתה נדרש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בזק רשאית לדרוש מעת לעת מידע נוסף לשם ביצוע ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה, במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.

 

11.חיוב עבור המוצר או השירות הנרכש, יתבצע באמצעות חשבון בזק או כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

לתשומת ליבך: הגשת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

12.אישור סופי ואספקת המוצר היא בכפוף לבדיקת העסקה ע"י בזק. בזק רשאית שלא לאשר את העסקה כאשר קיים חשש, מצד בזק  שהתמורה עבור הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח  נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

מבלי לגרוע מאמור לעיל, בזק  רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

13.במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי  או לא אושרה  בבזק, נציג האתר רשאי ליצור קשר עם הלקוח לצורך בירור והשלמת הרכישה, ככל שיתאפשר. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור בזק/חברות האשראי לביצוע העסקה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

 

14.הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי- בזק רשאית לפנות לקבלת חיווי לגבי נתוני האשראי של הלקוח אל לשכת האשראי, אשר פונה לשם כך למאגר נתוני האשראי שבבנק ישראל.

 

מכירה רגילה ומבצעים מזדמנים


15.מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים/שירותים במחיר שנקבע למכירתו שלא במבצע,  עד גמר המלאי.

 

16.בזק רשאית להציע מעת לעת מבצעים מזדמנים כפי שיפורט באתר, וכן הטבות והנחות מזדמנות למוצרים שונים. בזק רשאית להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ולשנותם, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

 

זכות/ כשרות לרכוש  בחנות האתר


17.כל לקוח רשאי להשתתף בהליך הרכישה, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

(א) המזמין כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ואתה קטין (מתחת לגיל 18) או אתה לא זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך בחנות האתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

(ב) המזמין הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

(ג)  המזמין הוא בעל חשבון בזק פעיל או בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(ד) המזמין הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל

18.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא בזק, רשאית למנוע ממבצע פעולה   מלהשתתף ברכישות בחנות האתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א) המזמין  ביצע מעשה בלתי חוקי או מעשה אשר נחזה להיות בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין או פעל כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה שכזה;

(ב) המזמין  הפר תנאי מתנאי התקנון או תנאי מתנאיו של כל מסמך מחייב אחר באתר;

(ג)  המזמין  מסר בעת ההרשמה או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

(ד) המזמין  ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבזק או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר או במי מהספקים או בצד ג' כלשהו.

(ה) בכוונת המזמין  לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' או לסחור בו;
 
 

אספקת/ הובלת המוצרים


19.בזק או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך בחנות האתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת ההזמנה, עד המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת. בזק או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המוצר של המוצרים או השירותים. בזק או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם עליו במלואו. יצוין כי באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ייתכנו עיכובים במועד האספקה הנקוב לגבי המוצר.

 

20.בזק או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום, מלחמה, תקלות במערכות המחשוב והטלפון וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של בזק בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו בחנות האתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של בזק או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. בזק או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהיה עילת התביעה אשר תהייה - לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

21.הגעת המוצר אל הלקוח יכולה להיות באחת מהדרכים כדלקמן, בהתאם לשיקול דעתה של בזק: (1) באמצעות שליח עד הבית (חינם או בכפוף לדמי משלוח ) (2) באיסוף עצמי של המוצר מלוקרים וחנויות שונות בפריסה ארצית (חינם או בכפוף לדמי משלוח); (3) איסוף עצמי חינם ממגוון חנויות מרשת בזקסטור. בתהליך הרכישה באתר יוצגו הדרכים האפשריות לגבי אותו מוצר. 

 

22.בזק רשאית לשנות את גובה דמי המשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אם הלקוח מעוניין בהגעת המוצר באותו היום. 

 

23.בזק רשאית אך לא חייבת לבצע משלוחים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במשלוחים כאלו ייתכנו כאמור לעיל עיכובים במועד האספקה הנקוב לגבי המוצר. באזורים אלה בזק או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים לרשות הלקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. כמו כן ייתכנו עיכובים בהגעת המשלוחים לישובים מרוחקים.

 

24.דמי המשלוח הרגילים אינם כוללים הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל בזק או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה עבור הובלה רגילה.

 

25.משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, הוא בכפוף למדיניות מתן שירות המפורט בקישור  https://www.bezeq.co.il/info/servicing. כמו כן ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב, והלקוח יקבל הודעה על כך.

 

26.זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המוצר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) .יובהר כי התחייבות הגעת המוצרים ללקוח באמצעות שליח עד הבית היא תוך 2 ימי עסקים או תוך 5 ימי עסקים, כמפורט בדף המוצר , למעט ישובים מרוחקים (תוך 7 ימי עסקים) , ובלבד שהלקוח ביצע את ההזמנה עד לשעה 14:00 ובכפוף לאישור העיסקה כמפורט בתקנון זה.

 

27.בזק רשאית להודיע ללקוח על עיכוב במועד אספקת המוצר מבלי שתקום לו זכות לפיצוי כלשהו בגין כך.

 

28.דמי המשלוח ייגבו ביחד עם התשלום עבור הקנייה. במכירה בתשלומים, רשאית בזק ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

 

29.בעת אספקת המוצר, רשאים בזק או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל אמצעי התשלום בעת מסירת המוצר, או הצגת תעודה מזהה של בעל אמצעי התשלום (ובהתאם לשיקול דעת בזק גם את צילומה) או חתימתו של בעל אמצעי התשלום על גבי שובר או מסירת 3 הספרות בגב כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

 

30.מקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, יחשב כמקום מושבה של הנהלת בזק שהוא העיר חולון, גם במקרה בו בחר לקוח, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

 

31.במקרה של אספקת מוצר או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת בזק.

 

32.בזק תאפשר למסור במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל דומים למוצר הנמכר, ללא כל תמורה, על פי האמור בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב – 2012. לשם השבת פסולת כאמור, יש לפעול על פי המפורט בחנות האתר. השבת הפסולת תתאפשר בסניפי בזקסטור או במשלוח באמצעות שליח בלבד.

 

 ביטול עסקה/מכירה


33.המזמין (ולא נמען העסקה) רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום, מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הציוד או מיום קבלת המסמך בנוגע לעיסקה, לפי המאוחר מביניהם. והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. ואולם, אדם עם מוגבלות , אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הציוד, או מיום קבלת מסמך הקנייה, לפי המאוחר מביניהם. ובלבד שהתקיימה שיחה בין בזק ללקוח (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). בזק רשאית לבקש מהלקוח שהוא אדם עם מוגבלות , אזרח ותיק או עולה חדש  תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא עונה להגדרה הנ"ל, בהתאמה. יודגש כי לא ניתן להחזיר  ציוד מתכלה, סוללות, אוזניות, טאבלטים, מחשבים ניידים/נייחים, שעונים חכמים, טלפונים סלולאריים;  או ציוד שהלקוח ביצע בו אקטיבציה. 

 

34.ביטול העסקה יכול להיעשות בפנייה לבזק - בכתב בדואר רשום לכתובת: "בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, המנור 7 חולון 5886105 או בדואר אלקטרוני: bstore@bezeq.co.il או בפקס מספר 03-6118221 או 03-9193729  בעל פה בטלפון 1-800-700-111  (ימים א'-ה' בשעות 08:00- 17:00, יום ו' – 08:00-12:00)  או בפניה באמצעות אתר האינטרנט (בעסקה שניתן להתקשר לגביה באמצעי זה). בעת הפנייה יש לציין פרטים מזהים כגון שם, מספר טלפון, מס. ת.ז. וכן מספר הזמנה. ביטול כאמור יכנס לתוקף כעבור 6 ימים מיום קבלת ההודעה בדואר רשום או 3 ימים מיום קבלתה בדרך אחרת, עם זאת, ביטול העסקה אינו פוטר את מבצע הפעולה מהחזרת המוצר בהתאם וכקבוע בתקנון זה.

 

35.תוצאות הביטול עקב פגם:

במידה ובמוצר אשר רכשת התגלה פגם, זכותך להחליף את המוצר הפגום במוצר זהה ותקין, בכפוף להימצאותו במלאי.
ביטל המזמין עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת בזק, תחזיר בזק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין, יבטל את חיובו של המזמין בשל העסקה ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם; קיבל המזמין  את המוצר, יעמידו לרשות בזק באחת מסניפי רשת חנויות בזק או במקום אחר כפי שיימסר לו על ידי נציג השירות.

 

36.תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

ביטל המזמין את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר בזק למזמין, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין, תבטל את חיובו של המזמין בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. בזק רשאית לגבות דמי הביטול.
קיבל המזמין את המוצר, ידאג להחזרתו לספק במקום עסקו, על חשבון המזמין, מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מבזק או הספק לחברת השילוח.
ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, על ידי המזמין, כפוף לכך שהמזמין יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה או נזק או פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, או אקטיבציה אלא באישור מראש של הספק ו/או של בזק.

 

37.אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של בזק לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 

38.האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.

 

39.בזק תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה:

(א) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

(ב) אם יתברר לה כי העסקה או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחות או מי מהם או צד ג' כלשהו.

(ג)  אם יתברר לבזק או לספקים כי הלקוח עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו רכש לצד ג' או לסחור בו.

40.הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

 

41.בזק לא מתחייבת כי מוצר שהוצע למכירה בעבר יוצע גם בעתיד ואינה מתחייבת להיקף, או זמינות של מוצרים כלשהם.

 

42.אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאים בזק או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. אם קיבלת את הצעתה של בזק לקבל מוצר חלופי, הזמנתך תעודכן בהתאם. בוטלה מכירה כאמור, בזק תבטל את הזמנתך ותזכה את אמצעי התשלום דרכו בוצעה ההזמנה. בזק או הספקים או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק עבור רכישת המוצר או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר בגין ביטול המכירה כאמור.

 

תנאים נוספים


43.טיבם ואיכותם של המוצרים המופיעים בחנות האתר, נמסרו לבזק על ידי הספקים והם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.

 

44.אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את בזק. תמונות המוצרים בחנות האתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בחנות האתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. כמו כן במידה וקיימת אי התאמה בין מחיר המוצר המופיע באתר לבין כל פרסום אחר בכל מדיה שהיא, המחיר המחייב הוא זה שמופיע בחנות האתר.

 

45.בזק לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיכול להיגרם למבצע הפעולה, למי מטעמו או לצד ג' כתוצאה מתקלה במערכות המחשוב שלה או כל מערכת אחרת אשר מטבעה חשופה לתקלות.

 

46.בזק לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים בחנות האתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

בזק אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

 

47.בזק או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהיה עילת התביעה אשר תהיה - לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של בזק בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. בנוסף על כך, בזק לא תהיה אחראית להרכבתם או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות האתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

 

48.כמו כן, המזמין יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו של השירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

 

49.בזק לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מקבלה או שליחה של הודעה באמצעות האתר ו/או הפורום שלה, תוכן הודעות אלו או קבצים המצורפים להן. בזק לא תהיה אחראית להשפעות הקבצים המצורפים על מכשירי הקצה ולכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב אשר יכולים להיגרם בגללם.

 

50.כל מידע או תצוגה המופיעים בחנות האתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) אייקונים (icons), וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלות בלעדית של בזק או מי מטעמה לרבות ספקי המוצרים.  אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בחנות האתר אלא אם כן בזק נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

51.אין להפעיל או לאפשר הפעלה של כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות ו/או אפליקציות לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכיל תכנים מהאתר.

 

52.אין בהצגת המוצרים או שירותים המוצגים בחנות  האתר משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם על ידי בזק.

 

53.רישומי המחשב של בזק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

54.הגנה על פרטיות- – מדיניות הפרטיות החלה על הגולש באתר היא כמפורט בקישור הבא https://www.bezeq.co.il/media/PDF/serviceandsupport/private.pdf.

 

55.תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים- התכנים המפורסמים באתר  על ידי הגולשים, לרבות דרוג מוצרים , ביקורות  והמלצות הם בכפוף לאמור בתנאים הכלליים לשימוש באתר האינטרנט של בזק כמפורט בקישור הבא https://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/internet_terms_of_use_website.pdf.


שירות לקוחות


56.לפרטים ובירורים  לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות האתר של בזק, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו בחנות, ניתן לפנות בטלפון:  1-800-700-111, ימים א'-ה' בין השעות 09:00 -16:00 , יום ו' 08:30 - 12:30. או בכתב לכתובת Bstore@bezeq.co.il.כמו כן , ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בזק ב"צור קשר".יש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים על מנת שהפנייה תטופל. מילוי פרטים שגוים יכול לפגוע באיכות ומהירות המענה אשר יינתן. חל איסור מוחלט על משלוח הודעות הכוללות מידע בלתי חוקי, בעל אופי מיני, בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגעני או מפר את החוק בכל צורה שהיא.

 

שונות


57.פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

 

58.התקנון מעודכן ינואר 2024  וניתן לשינוי בכל עת על ידי בזק, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

קנייה מהנה צוות Bstore .

 
 
 
נספח א' – ריביות לרכישת מוצרים בתשלומים
(פירוט הריביות של המוצרים במסלול תשלומים נושא ריבית בהם מעוניין הלקוח)
 
 
נספח ב'- תנאי העסקה באשראי (יחול במקרה של בחירה במסלול תשלומים נושא ריבית)
 
תנאים אלו מיועדים לנשים וגברים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לשם נוחות בלבד. המילים ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.
 
 

1. תנאי העסקה באשראי ("העסקה")

תנאי העסקה באשראי (כולל קרן האשראי, הריבית השנתית בגינה, אופן ומועדי התשלום, סכום כל תשלום חודשי) מפורטים בטבלה המופיעה ברישא למסמך ("הטבלה") זה וכן בסעיף זה להלן ("תנאי העסקה"):

1.1.אני מאשר כי לבקשתי בזק העמידה לי אשראי לצורך רכישת המוצר. סכום העסקה הכולל,   קרן האשראי, הריבית השנתית בגינה, אופן מועדי התשלום וסכום כל תשלום חודשי מפורטים בטבלה, בהתאם למסלול התשלום שבחרתי לצורך רכישת המוצר.
 

1.2.אני מתחייב להחזיר את קרן האשראי והריבית בגינה לבזק במספר תשלומים חודשיים רצופים ושווים כמפורט בטבלה. התשלומים יבוצעו בהתאם למועד חיוב חשבון שירותי התקשורת או מועד חיוב כרטיס האשראי, לפי העניין.
 

1.3.ידוע לי ששיעור העלות הממשית של האשראי (כפי הידוע במועד כריתת הסכם העסקה), לא יעלה על 19.5%.
 

1.4.בנוסף, ידוע לי ששיעור ריבית הפיגורים הידוע במועד כריתת הסכם זה לא יעלה על 23.4%.
 

1.5.ידוע לי שככל שמועד פירעון כלשהו יחול ביום שאיננו יום עסקים יחול מועד הפירעון של אותו סכום ביום העסקים שיבוא מיד לאחר המועד המקורי.
 

1.6.ידוע לי כי על כל תשלום שבפיגור רשאית החברה לגבות ריבית פיגורים בשיעור ריבית החשב הכללי (6%) (בנוסף לריבית השנתית בגין קרן האשראי), כפי שתפורסם מעת לעת אותה אצטרך לשלם לחברה, החל מהמועד הנקוב לביצוע התשלום שבפיגור ועד לתשלום בפועל.
 

1.7.ידוע לי שבמקרה שבו אפגר בתשלום אחד מתשלומי העסקה, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לגבות את החוב, לרבות הליכי הוצאה לפועל. בנוסף, ככל שהחוב או חלקו ייווצר עקב אי תשלום חשבון שירותי תקשורת, תהא החברה רשאית לנתק אותי משירותי התקשורת.
 

1.8.ידוע לי כי החברה תהא רשאית להעמיד לפירעון מידי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את סכום היתרה הבלתי מסולקת של העסקה, או כל חלק ממנו, לרבות ריבית פיגורים, הוצאות גביה וסכומים אחרים המגיעים לה ממני, בין אם זמן פירעונם הגיע ובין אם לאו, ולדרוש ממני את פירעונם המידי של הסכומים האמורים, במקרה שבו אפגר בתשלום אחד מתשלומי העסקה לתקופה של למעלה מ-7 יום מהמועד הנקוב לתשלום.
 

1.9.אני מסכים בזאת שהחברה רשאית בכל עת, ומבלי צורך בקבלת הסכמתי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב ו/או לכל גורם שהחברה תקבע, את כל זכויותיה של החברה על-פי העסקה כלפיי או את חלקן, כולל זכויותיה לגביית כספים ממני באמצעות הוראה לחיוב חשבון או באמצעות חיוב כרטיס אשראי. אני מסכים בזאת שהחברה רשאית להעביר את המידע שנאגר ברשותה בקשר עם העסקה לצד שלישי אם וככל שהעברת המידע תידרש, לפי שיקול דעתה של החברה, לצורך העברת הזכויות כאמור.
 

1.10.אני לא אוכל להעביר ו/או להמחות ו/או להקנות לכל אדם ו/או גוף את התחייבויותיי ו/או את זכויותיי על-פי מסמך זה כולן או מקצתן.
 

2.   אישור והסכמה

אני מאשר בזה שכל הפרטים שמסרתי ו/או שאמסור לחברה, בכתב או בעל-פה, בקשר לעסקה, הם נכונים בעת מתן הסכמתי לעסקה כאמור.
 אני מאשר שניתנה לי הזדמנות נאותה לעיין בכל המסמכים הקשורים בעסקה, כולל סעיף זה, לפני מתן הסכמתי עליהם באמצעות לחיצה על תיבת הסימון המאשרת את תנאי העסקה.        
 

 
 
שדה חובה